Zhi Cheng Holdings Limited(智城控股有限公司) 8130

按此進入RealForum專帖
Date: 20180724
Stock_code: 8130
Issued_shares: 3240859951
Price: 0.140
Cap: 454
Name: 智城控股有限公司
$0.140
升跌: $
最高: $ / 最低: $
賬面價值: $
市值: $
成交量:
52週範圍: $-
50天移動平均:
市盈率:
息率:
資料時間: 20180724 更多資料


公司網址
會計師/核數師(HKICPA)
陳葉馮會計師事務所有限公司
公司分類
保健護理用品

ZKIZ 網站有關8130的資訊(登入後可看到更多結果)

時間 標題 分類
2月15日 智城控股 (08130) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (984KB, PDF) [15/02/201921:44] 公告
2月15日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [其他-雜項 / 股權出現變動]自願公告 本公司股權變動 (103KB, PDF) [15/02/201908:00] 公告
2月13日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [根據一般性授權發行股份]公告 根據一般授權完成發行新股份 (105KB, PDF) [13/02/201919:52] 公告
2月13日 智城控股 (08130) 翌日披露報表 - [其他]翌日披露報表 (171KB, PDF) [13/02/201919:57] 公告
2月13日 智城控股 (08130) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (441KB, PDF) [13/02/201920:02] 公告
2月13日 智城控股 (08130) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告]二零一八年第三季度業績報告 (2053KB, PDF) [13/02/201916:45] 公告
2月11日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [季度業績]截至二零一八年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公佈 (285KB, PDF) [11/02/201918:45] 公告
1月31日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [根據一般性授權發行股份]公告 建議根據一般授權發行新股份 (230KB, PDF) [31/01/201922:46] 公告
1月25日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議召開日期 (88KB, PDF) [25/01/201920:59] 公告
1月2日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]自願公告 有關業務合作備忘錄 (137KB, PDF) [02/01/201919:59] 公告
2018年12月27日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]自願公告 成立合資公司之最新進展 (147KB, PDF) [27/12/201822:28] 公告
2018年12月4日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]自願公告 有關業務合作備忘錄 (165KB, PDF) [04/12/201822:48] 公告
2018年11月19日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]自願公告 有關業務合作備忘錄 (168KB, PDF) [19/11/201816:31] 公告
2018年11月15日 智城控股 (08130) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告]二零一八年中期報告 (2047KB, PDF) [15/11/201816:37] 公告
2018年11月14日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [中期業績]截至二零一八年九月三十日止六個月之中期業績公佈 (307KB, PDF) [14/11/201822:15] 公告
2018年10月31日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議召開日期 (87KB, PDF) [31/10/201818:12] 公告
2018年9月28日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [股東周年大會的結果]於二零一八年九月二十八日舉行之股東週年大會投票結果 (126KB, PDF) [28/09/201820:25] 公告
2018年9月21日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [更換公司秘書]更換公司秘書及授權代表 (114KB, PDF) [21/09/201821:09] 公告
2018年9月10日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]自願性公佈 與山西大地訂立合作備忘錄 (132KB, PDF) [10/09/201820:23] 公告
2018年8月17日 智城控股 (08130) 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權](1) 建議授出發行及購回股份之一般授權; (2) 建議重選董事; 及 (3) 股東週年大會通告 (329KB, PDF) [17/08/201818:12] 公告
2018年8月17日 智城控股 (08130) 委任代表表格代表委任表格 (280KB, PDF) [17/08/201818:21] 公告
2018年8月17日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [股東周年大會通告]股東週年大會通告 (173KB, PDF) [17/08/201818:16] 公告
2018年8月14日 智城控股 (08130) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告]二零一八年第一季度業績報告 (666KB, PDF) [14/08/201822:32] 公告
2018年8月14日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [季度業績]截至二零一八年六月三十日止三個月之第一季度業績公佈 (251KB, PDF) [14/08/201821:06] 公告
2018年8月2日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (84KB, PDF) [02/08/201816:32] 公告
2018年8月1日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [更換監察主任]監察主任變更 (89KB, PDF) [01/08/201819:12] 公告
2018年7月31日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]主席、執行董事、提名委員會成員及薪酬委員會成員辭任 (90KB, PDF) [31/07/201821:53] 公告
2018年7月31日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (46KB, PDF) [31/07/201821:56] 公告
2018年7月11日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [更改註冊地址或辦事處、香港業務的註冊地或香港接收法律程序文件代表]更改香港總辦事處及主要營業地點 (74KB, PDF) [11/07/201821:02] 公告
2018年7月3日 智城控股 (08130) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告]二零一八年年報 (2213KB, PDF) [03/07/201807:57] 公告
2018年6月28日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [末期業績]截至二零一八年三月三十一日止年度之業績公佈 (376KB, PDF) [28/06/201822:55] 公告
2018年6月22日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]盈利警告 (108KB, PDF) [22/06/201822:46] 公告
2018年6月14日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (96KB, PDF) [14/06/201820:43] 公告
2018年4月13日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]執行董事及獨立非執行董事辭任 以及 提名委員會成員變更 (96KB, PDF) [13/04/201822:04] 公告
2018年4月13日 智城控股 (08130) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (128KB, PDF) [13/04/201822:13] 公告
2018年4月13日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (47KB, PDF) [13/04/201822:09] 公告
2018年4月4日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (51KB, PDF) [04/04/201806:14] 公告
2018年4月4日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換公司秘書]委任董事會執行副主席;變更董事及審核委員會成員;及變更公司秘書及授權代表 (173KB, PDF) [04/04/201806:08] 公告
2018年4月4日 智城控股 (08130) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (131KB, PDF) [04/04/201806:18] 公告
2018年3月16日 智城控股 (08130) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (131KB, PDF) [16/03/201820:33] 公告
2018年3月16日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單和他們的地位和作用 (71KB, PDF) [16/03/201817:41] 公告
2018年3月15日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員]獨立非執行董事辭任 及 審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員變更 (96KB, PDF) [15/03/201821:37] 公告
2018年2月14日 智城控股 (08130) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告]二零一七年第三季度業績報告 (2222KB, PDF) [14/02/201821:55] 公告
2018年2月14日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [季度業績]截至二零一七年十二月三十一日止九個月之第三季度業績公佈 (270KB, PDF) [14/02/201821:50] 公告
2018年2月2日 智城控股 (08130) 公司資料報表(「創業板」)公司資料報表 (131KB, PDF) [02/02/201820:48] 公告
2018年2月2日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (100KB, PDF) [02/02/201820:52] 公告
2018年2月2日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單和他們的地位和作用 (76KB, PDF) [02/02/201817:03] 公告
2018年2月1日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員]委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員 (144KB, PDF) [01/02/201822:29] 公告
2018年1月23日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]自願性公佈 訂立有關可能收購於北京運動綜合設施項目股權之諒解備忘錄 (148KB, PDF) [23/01/201822:44] 公告
2017年12月27日 智城控股 (08130) 公告及通告 - [其他-業務發展最新情況]自願性公佈與無限動力實業有限公司訂立戰略合作框架協議 (133KB, PDF) [27/12/201721:40] 公告
查看更多新聞 查看更多公告

公司董事

上市公司名稱(英) /
上市公司名稱(中)
股票號碼 /
掛牌狀況
董事名稱(英) /
董事名稱(中)
職位(capacity) /
職稱(title)
約(appointment) /
註(registration)日期
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHAN Wing Yan Carman /
陳詠欣
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2015-07-03 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHONG Yiu Kan Sherman /
莊耀勤
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2011-12-01 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LIEN Wai Hung /
連偉雄
Executive Director /
Chairman
2010-04-27 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
SHEN Fu Rong /
沈富榮
Executive Director /
(無職稱)
2016-03-24 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
WANG Hsiang Hung /
王翔弘
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2017-03-17 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
WEI Shu Jun /
魏叔軍
Executive Director /
(無職稱)
2013-12-20 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
WU Xiao Ming /
吳筱明
Executive Director /
(無職稱)
2016-09-30 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
YEUNG Kwong Wai /
楊光偉
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-09-01 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
ZHU Qi /
朱騏
Executive Director /
(無職稱)
2015-09-01 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
FENG Lei /
馮蕾
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2015-07-03 /
2016-10-07
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
MAO Hua Feng /
毛華鋒
Executive Director /
(無職稱)
2015-07-03 /
2015-10-13
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
HO Chun Ki Frederick /
何俊麒
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2010-07-01 /
2015-07-03
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LAI Miao Yuan /
賴淼源
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2011-03-31 /
2015-07-03
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
TAM Kin Yip /
譚建業
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2012-02-16 /
2015-07-03
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHAN Wai Kwong Peter /
陳為光
Executive Director /
(無職稱)
2014-04-08 /
2015-04-01
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LUI Wing Fong Alexander /
雷永晃
Executive Director /
CEO
2012-05-30 /
2015-03-18
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
YU Qiang /
俞強
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-22 /
2013-10-31
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LEUNG Wai Man /
梁偉民
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2007-07-10 /
2011-12-01
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
KWOK Chuen Hung Dominic /
郭尊雄
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2008-11-10 /
2011-03-31
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
AU Ho Chuen Bonny /
歐浩川
Executive Director /
Chairman, CEO
2009-11-01 /
2010-09-15
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
MAN Kong Yui /
文剛銳
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2007-09-18 /
2010-08-06
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
HO Ka Wai /
何家維
Executive Director /
Chairman
2009-06-22 /
2010-04-27
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LEE Chan Wah /
李燦華
Executive Director /
Chairman
2009-06-22 /
2009-11-01
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHEUNG Kwok Wai Elton /
張國偉
Executive Director /
CEO
2008-08-27 /
2009-06-24
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LEI Hong Wai /
李雄偉
Executive Director /
Chairman
2007-07-10 /
2009-06-24
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LAI Hok Lim /
黎學廉
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2007-07-10 /
2008-11-10
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
YIP Tai Him /
葉棣謙
Executive Director /
(無職稱)
2007-07-10 /
2008-08-27
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LAW Sau Yiu Dennis /
羅守耀
Executive Director /
Chairman
2003-10-09 /
2007-10-09
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
TENG Chia Lin Chialina /
鄧嘉玲
Executive Director /
(無職稱)
2003-10-09 /
2007-09-18
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
WAI Lai Yung /
衞麗容
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2004-09-28 /
2007-09-18
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHAN Dao Ho /
陳道好
Executive Director /
(無職稱)
2005-08-16 /
2007-09-07
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LUNG Hak Kau /
龍克裘
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2004-08-04 /
2007-08-24
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
TSANG Kei Ling /
曾琦鈴
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2005-01-21 /
2007-08-24
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHAN Wing Yan Carman /
陳詠欣
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2015-07-03 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHONG Yiu Kan Sherman /
莊耀勤
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2011-12-01 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LIEN Wai Hung /
連偉雄
Executive Director /
Chairman
2010-04-27 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
SHEN Fu Rong /
沈富榮
Executive Director /
(無職稱)
2016-03-24 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
WANG Hsiang Hung /
王翔弘
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2017-03-17 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
WEI Shu Jun /
魏叔軍
Executive Director /
(無職稱)
2013-12-20 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
WU Xiao Ming /
吳筱明
Executive Director /
(無職稱)
2016-09-30 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
YEUNG Kwong Wai /
楊光偉
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-09-01 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
ZHU Qi /
朱騏
Executive Director /
(無職稱)
2015-09-01 /
(無註冊日期)
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
FENG Lei /
馮蕾
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2015-07-03 /
2016-10-07
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
MAO Hua Feng /
毛華鋒
Executive Director /
(無職稱)
2015-07-03 /
2015-10-13
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
HO Chun Ki Frederick /
何俊麒
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2010-07-01 /
2015-07-03
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LAI Miao Yuan /
賴淼源
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2011-03-31 /
2015-07-03
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
TAM Kin Yip /
譚建業
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2012-02-16 /
2015-07-03
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHAN Wai Kwong Peter /
陳為光
Executive Director /
(無職稱)
2014-04-08 /
2015-04-01
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LUI Wing Fong Alexander /
雷永晃
Executive Director /
CEO
2012-05-30 /
2015-03-18
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
YU Qiang /
俞強
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-22 /
2013-10-31
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LEUNG Wai Man /
梁偉民
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2007-07-10 /
2011-12-01
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
KWOK Chuen Hung Dominic /
郭尊雄
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2008-11-10 /
2011-03-31
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
AU Ho Chuen Bonny /
歐浩川
Executive Director /
Chairman, CEO
2009-11-01 /
2010-09-15
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
MAN Kong Yui /
文剛銳
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2007-09-18 /
2010-08-06
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
HO Ka Wai /
何家維
Executive Director /
Chairman
2009-06-22 /
2010-04-27
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LEE Chan Wah /
李燦華
Executive Director /
Chairman
2009-06-22 /
2009-11-01
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHEUNG Kwok Wai Elton /
張國偉
Executive Director /
CEO
2008-08-27 /
2009-06-24
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LEI Hong Wai /
李雄偉
Executive Director /
Chairman
2007-07-10 /
2009-06-24
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LAI Hok Lim /
黎學廉
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2007-07-10 /
2008-11-10
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
YIP Tai Him /
葉棣謙
Executive Director /
(無職稱)
2007-07-10 /
2008-08-27
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LAW Sau Yiu Dennis /
羅守耀
Executive Director /
Chairman
2003-10-09 /
2007-10-09
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
TENG Chia Lin Chialina /
鄧嘉玲
Executive Director /
(無職稱)
2003-10-09 /
2007-09-18
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
WAI Lai Yung /
衞麗容
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2004-09-28 /
2007-09-18
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
CHAN Dao Ho /
陳道好
Executive Director /
(無職稱)
2005-08-16 /
2007-09-07
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
LUNG Hak Kau /
龍克裘
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2004-08-04 /
2007-08-24
Zhi Cheng Holdings Limited /
智城控股有限公司   新聞togglenews
8130 /
Current
TSANG Kei Ling /
曾琦鈴
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2005-01-21 /
2007-08-24