PPS International (Holdings) Limited(寶聯控股有限公司) 8201

本號碼RealForum 未有專帖
Date: 20180524
Stock_code: 8201
Issued_shares: 270000000
Price: 0.212
Cap: 57
Name: 中國消防企業集團控股有限公司
$0.212
升跌: $
最高: $ / 最低: $
賬面價值: $
市值: $
成交量:
52週範圍: $-
50天移動平均:
市盈率:
息率:
資料時間: 20180524 更多資料

ZKIZ 網站有關8201的資訊(登入後可看到更多結果)

沒有結果 按這兒看更多...
時間 標題 分類
9日前 寶聯控股 (08201) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告]第三季度報告 (5306KB, PDF) [15/05/201806:05] 公告
10日前 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [季度業績]截至二零一八年三月三十一日止九個月的 第三季度業績公告 (936KB, PDF) [14/05/201816:41] 公告
13日前 寶聯控股 (08201) 通函 - [供股]1)建議按於記錄日期每持有一股股份 獲發一股供股股份之基準進行供股 及 (2)股東特別大會通告 (1943KB, PDF) [11/05/201806:07] 公告
13日前 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [股東特別大會通告]股東特別大會通告 (525KB, PDF) [11/05/201806:10] 公告
13日前 寶聯控股 (08201) 委任代表表格代表委任表格 (534KB, PDF) [11/05/201806:14] 公告
22日前 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (488KB, PDF) [02/05/201816:31] 公告
4月16日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易-提供財務資助 (550KB, PDF) [16/04/201821:34] 公告
4月11日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [供股 / 交易安排(更改每手買賣單位除外) / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]建議按於記錄日期每持有一(1)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股 (852KB, PDF) [11/04/201822:14] 公告
3月21日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (435KB, PDF) [21/03/201816:54] 公告
3月21日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]委任獨立非執行董事 (526KB, PDF) [21/03/201816:48] 公告
3月21日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (432KB, PDF) [21/03/201816:50] 公告
3月6日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易 - 提供財務資助 (556KB, PDF) [06/03/201816:31] 公告
3月2日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (272KB, PDF) [02/03/201820:48] 公告
3月2日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告]聯合公告(1) 寶積資本有限公司代表余紹亨先生提出收購寶聯控股有限公司之全部已發行股份(余紹亨先生及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之強制性無條件現金要約截止;及(2)要約結果 (605KB, PDF) [02/03/201819:15] 公告
2月23日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (215KB, PDF) [23/02/201816:14] 公告
2月23日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (431KB, PDF) [23/02/201816:31] 公告
2月13日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更]委任執行董事 (517KB, PDF) [13/02/201821:11] 公告
2月9日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告]聯合公告 寄發有關寶積資本有限公司代表 余紹亨先生提出之強制性無條件現金要約 以收購寶聯控股有限公司之全部已發行股份 (余紹亨先生及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外) 之綜合文件 (568KB, PDF) [09/02/201818:38] 公告
2月8日 寶聯控股 (08201) 通函 - [《收購守則》所指的受要約公司發出的文件 / 《收購守則》所指的要約公司發出的文件]寶聯控股有限公司已發行股本中每股面值0.01港元 之普通股的要約接納及轉讓表格 (664KB, PDF) [08/02/201819:05] 公告
2月8日 寶聯控股 (08201) 通函 - [《收購守則》所指的受要約公司發出的文件 / 《收購守則》所指的要約公司發出的文件]寶積資本有限公司代表余紹亨先生提出 之強制性無條件現金要約 以收購寶聯控股有限公司之 全部已發行股份 (余紹亨先生及其一致行動人士 已擁有或同意將予收購者除外) (2335KB, PDF) [08/02/201819:01] 公告
2月6日 寶聯控股 (08201) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [中期/半年度報告]中期報告2018 (2846KB, PDF) [06/02/201807:05] 公告
2月5日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [中期業績]截至二零一七年十二月三十一日止六個月的中期業績公告 (1086KB, PDF) [05/02/201820:59] 公告
1月24日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (487KB, PDF) [24/01/201816:34] 公告
1月18日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [延遲發送通函或其他文件 / 《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告]聯合公告延遲寄發綜合文件 (500KB, PDF) [18/01/201819:55] 公告
1月9日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 盈利警告 / 內幕消息]盈利警告 (544KB, PDF) [09/01/201818:50] 公告
1月3日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告]委任獨立董事委員會之獨立財務顧問 (495KB, PDF) [03/01/201818:17] 公告
2017年12月29日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (479KB, PDF) [29/12/201718:45] 公告
2017年12月29日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(「創業板」)公司資料報表 (481KB, PDF) [29/12/201718:28] 公告
2017年12月29日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [股東周年大會的結果 / 內幕消息]於二零一七年十二月二十九日舉行之股東週年大會投票結果 及 獨立非執行董事退任以及 違反審核委員會及獨立非執行董事之規定 (551KB, PDF) [29/12/201718:18] 公告
2017年12月29日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [復牌]交易所通告 - 復牌 (1KB, HTM) [29/12/201708:43] 公告
2017年12月28日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告 / 股權出現變動 / ...更多]聯合公佈 (1)買賣寶聯控股有限公司股份; (2)寶積資本有限公司代表余紹亨先生提出之強制性無條件現金 要約以收購寶聯控股有限公司之全部已發行股份 (余紹亨先生及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外) 及 (3)恢復買賣 (1077KB, PDF) [28/12/201722:57] 公告
2017年12月28日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(「創業板」)公司資料報表 (188KB, PDF) [28/12/201722:59] 公告
2017年12月20日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [內幕消息 / 短暫停牌]短暫停牌 (471KB, PDF) [20/12/201708:52] 公告
2017年12月20日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [短暫停牌]交易所通告 - 短暫停牌 (1KB, HTM) [20/12/201708:52] 公告
2017年12月12日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易 - 提供財務資助 (557KB, PDF) [12/12/201717:01] 公告
2017年11月28日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (846KB, PDF) [28/11/201717:33] 公告
2017年11月28日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(「創業板」)公司資料報表 (160KB, PDF) [28/11/201717:35] 公告
2017年11月28日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [股東周年大會通告]股東週年大會延期及經修訂股東週年大會通告 (601KB, PDF) [28/11/201717:24] 公告
2017年11月28日 寶聯控股 (08201) 委任代表表格經修訂代表委任表格 (535KB, PDF) [28/11/201717:14] 公告
2017年11月28日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換行政總裁 / 更換薪酬委員會成員](1)執行董事、行政總裁;授權代表、薪酬委員會及提名委員會之成員辭任;(2)委任執行董事及授權代表;(3)委任行政總裁;(4)撤回及新增於股東週年大會上提呈之普通決議案;及(5)股東週年大會延期 (597KB, PDF) [28/11/201717:30] 公告
2017年11月14日 寶聯控股 (08201) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告]第一季度報告 2017 (5478KB, PDF) [14/11/201712:11] 公告
2017年11月10日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [季度業績]截至二零一七年九月三十日止三個月的第一季度業績公告 (904KB, PDF) [10/11/201721:28] 公告
2017年11月8日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易 - 提供財務資助及所得款項用途變動 (611KB, PDF) [08/11/201719:11] 公告
2017年11月1日 寶聯控股 (08201) 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權 / 購股權計劃](1)建議授出一般授權 以配發及發行新股份及購回股份; (2)建議重選董事; (3)建議更新計劃授權限額;及 (4)股東週年大會通告 (886KB, PDF) [01/11/201706:05] 公告
2017年11月1日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [股東周年大會通告]股東週年大會通告 (573KB, PDF) [01/11/201706:08] 公告
2017年11月1日 寶聯控股 (08201) 委任代表表格代表委任表格 (530KB, PDF) [01/11/201706:07] 公告
2017年10月31日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (489KB, PDF) [31/10/201716:32] 公告
2017年10月3日 寶聯控股 (08201) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報]2017 年報 (2600KB, PDF) [03/10/201709:01] 公告
2017年9月26日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [末期業績]截至二零一七年六月三十日止年度的 年度業績公告 (550KB, PDF) [26/09/201718:53] 公告
2017年9月15日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [其他-雜項]自願公告 (134KB, PDF) [15/09/201719:07] 公告
查看更多新聞 查看更多公告

公司董事

上市公司名稱(英) /
上市公司名稱(中)
股票號碼 /
掛牌狀況
董事名稱(英) /
董事名稱(中)
職位(capacity) /
職稱(title)
約(appointment) /
註(registration)日期
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHUI Chi Yun Robert /
崔志仁
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-06-16 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
KWONG Tsz Ching /
鄺子程
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-04-25 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
MUI Fong /
梅芳
Executive Director /
(無職稱)
2016-10-28 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YE Jing Yuan /
葉景源
Executive Director /
CEO
2016-06-20 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Shao Heng /
余紹亨
Executive Director /
(無職稱)
2016-10-28 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Xiu Feng /
于秀峰
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-12-16 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
DING Ping Ying /
丁萍英
Executive Director /
(無職稱)
2016-06-01 /
2017-01-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
TSE Man Yiu /
謝文耀
Executive Director /
(無職稱)
2016-07-04 /
2017-01-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HUANG Ke /
黃珂
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-03-01 /
2016-12-04
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WANG Jun /
王君
Executive Director /
(無職稱)
2015-11-12 /
2016-09-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WONG Chi Yan /
黃志恩
Executive Director /
(無職稱)
2015-06-16 /
2016-07-18
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHAN Wai Kit /
陳偉傑
Executive Director /
Chairman
2015-06-16 /
2016-07-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
XU Xiao Ping /
徐小平
Non Executive Director /
(無職稱)
2015-10-22 /
2016-07-04
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LI Qing Chen /
李慶辰
Non Executive Director /
(無職稱)
2015-11-12 /
2016-06-20
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
ZHANG Xiao Zheng /
張小崢
Executive Director /
(無職稱)
2015-10-19 /
2016-05-18
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHOW Chun Hin Leslie /
周駿軒
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-09-23 /
2016-04-25
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHAN Chi Tong Kenny /
陳智棠
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-12-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHEN Kwok Wang /
陳國宏
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2014-11-19 /
2015-12-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CAO Zhi Wen /
曹志文
Executive Director /
(無職稱)
2014-08-07 /
2015-10-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LO Wing Sang /
勞永生
Executive Director /
CEO
2015-07-09 /
2015-07-10
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LAI Chang Ming /
賴昌明
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-06-16
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
ZHANG Cheng Lin /
張成林
Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-06-16
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WANG Li /
王利
Executive Director /
Chairman
2014-09-26 /
2015-02-14
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
FAN Shek Cheong Allan /
范石昌
Executive Director /
Chairman
2012-05-31 /
2014-12-02
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LO Wing Sang /
勞永生
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2014-08-04 /
2014-11-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WONG Yin Jun Samuel /
王賢浚
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-10-31
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Tat Kong Petrus /
余達綱
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-10-31
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WOO Yik Man /
胡翊文
Non Executive Director /
(無職稱)
2014-07-28 /
2014-10-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
FAN Sheung Ting Maria /
范尚婷
Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HO King Man Kenneth /
何京文
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HUNG Sui Hing /
洪瑞卿
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
TONG Kin Ping Patrick /
湯建平
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHAN Siu Tat /
陳少達
Executive Director /
(無職稱)
2003-10-16 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHEN Shu Quan /
陳樹泉
Executive Director /
(無職稱)
2002-03-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
HENG Kwoo Seng /
邢詒春
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2004-04-29 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
JIANG Qing /
江清
Executive Director /
CEO
2002-03-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
JIANG Xiong /
江雄
Executive Director /
Chairman
2002-02-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
KRISHNAMURTHY Harinath /
(無中文名)
Alternate Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
LIU Shi Pu /
劉式浦
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2002-05-22 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
LOKE Yu /
陸海林
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2006-08-01 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
PU Rong Sheng /
濮容生
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2005-09-22 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
SHI Jia Hao /
史家浩
Executive Director /
(無職稱)
2006-09-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
SUN Jian Guo /
孫建國
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2007-05-07 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WANG De Feng /
王德鳳
Executive Director /
(無職稱)
2006-09-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WENG Xiu Xia /
翁秀霞
Executive Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WRIGHT William Douglas /
(無中文名)
Non Executive Director /
(無職稱)
2007-10-10 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
XI Zheng Zheng /
奚崢崢
Non Executive Director /
(無職稱)
2006-11-09 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
ZHANG Hai Yan /
張海燕
Executive Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WINNOWSKI Paul /
韋保羅
Non Executive Director /
(無職稱)
2006-11-09 /
2007-10-10
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHENG Kai Tuen George /
鄭繼端
Non Executive Director /
(無職稱)
2005-06-21 /
2006-11-09
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WAT Chi Ping Isaac /
屈治平
Non Executive Director /
(無職稱)
2005-06-21 /
2006-11-09
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHUI Chi Yun Robert /
崔志仁
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-06-16 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
KWONG Tsz Ching /
鄺子程
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-04-25 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
MUI Fong /
梅芳
Executive Director /
(無職稱)
2016-10-28 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YE Jing Yuan /
葉景源
Executive Director /
CEO
2016-06-20 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Shao Heng /
余紹亨
Executive Director /
(無職稱)
2016-10-28 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Xiu Feng /
于秀峰
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-12-16 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
DING Ping Ying /
丁萍英
Executive Director /
(無職稱)
2016-06-01 /
2017-01-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
TSE Man Yiu /
謝文耀
Executive Director /
(無職稱)
2016-07-04 /
2017-01-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HUANG Ke /
黃珂
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-03-01 /
2016-12-04
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WANG Jun /
王君
Executive Director /
(無職稱)
2015-11-12 /
2016-09-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WONG Chi Yan /
黃志恩
Executive Director /
(無職稱)
2015-06-16 /
2016-07-18
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHAN Wai Kit /
陳偉傑
Executive Director /
Chairman
2015-06-16 /
2016-07-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
XU Xiao Ping /
徐小平
Non Executive Director /
(無職稱)
2015-10-22 /
2016-07-04
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LI Qing Chen /
李慶辰
Non Executive Director /
(無職稱)
2015-11-12 /
2016-06-20
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
ZHANG Xiao Zheng /
張小崢
Executive Director /
(無職稱)
2015-10-19 /
2016-05-18
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHOW Chun Hin Leslie /
周駿軒
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-09-23 /
2016-04-25
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHAN Chi Tong Kenny /
陳智棠
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-12-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHEN Kwok Wang /
陳國宏
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2014-11-19 /
2015-12-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CAO Zhi Wen /
曹志文
Executive Director /
(無職稱)
2014-08-07 /
2015-10-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LO Wing Sang /
勞永生
Executive Director /
CEO
2015-07-09 /
2015-07-10
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LAI Chang Ming /
賴昌明
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-06-16
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
ZHANG Cheng Lin /
張成林
Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-06-16
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WANG Li /
王利
Executive Director /
Chairman
2014-09-26 /
2015-02-14
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
FAN Shek Cheong Allan /
范石昌
Executive Director /
Chairman
2012-05-31 /
2014-12-02
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LO Wing Sang /
勞永生
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2014-08-04 /
2014-11-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WONG Yin Jun Samuel /
王賢浚
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-10-31
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Tat Kong Petrus /
余達綱
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-10-31
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WOO Yik Man /
胡翊文
Non Executive Director /
(無職稱)
2014-07-28 /
2014-10-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
FAN Sheung Ting Maria /
范尚婷
Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HO King Man Kenneth /
何京文
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HUNG Sui Hing /
洪瑞卿
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
TONG Kin Ping Patrick /
湯建平
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHAN Siu Tat /
陳少達
Executive Director /
(無職稱)
2003-10-16 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHEN Shu Quan /
陳樹泉
Executive Director /
(無職稱)
2002-03-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
HENG Kwoo Seng /
邢詒春
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2004-04-29 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
JIANG Qing /
江清
Executive Director /
CEO
2002-03-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
JIANG Xiong /
江雄
Executive Director /
Chairman
2002-02-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
KRISHNAMURTHY Harinath /
(無中文名)
Alternate Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
LIU Shi Pu /
劉式浦
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2002-05-22 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
LOKE Yu /
陸海林
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2006-08-01 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
PU Rong Sheng /
濮容生
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2005-09-22 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
SHI Jia Hao /
史家浩
Executive Director /
(無職稱)
2006-09-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
SUN Jian Guo /
孫建國
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2007-05-07 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WANG De Feng /
王德鳳
Executive Director /
(無職稱)
2006-09-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WENG Xiu Xia /
翁秀霞
Executive Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WRIGHT William Douglas /
(無中文名)
Non Executive Director /
(無職稱)
2007-10-10 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
XI Zheng Zheng /
奚崢崢
Non Executive Director /
(無職稱)
2006-11-09 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
ZHANG Hai Yan /
張海燕
Executive Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WINNOWSKI Paul /
韋保羅
Non Executive Director /
(無職稱)
2006-11-09 /
2007-10-10
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHENG Kai Tuen George /
鄭繼端
Non Executive Director /
(無職稱)
2005-06-21 /
2006-11-09
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WAT Chi Ping Isaac /
屈治平
Non Executive Director /
(無職稱)
2005-06-21 /
2006-11-09