PPS International (Holdings) Limited(寶聯控股有限公司) 8201

按此進入RealForum專帖
Date: 20180724
Stock_code: 8201
Issued_shares: 540000000
Price: 0.176
Cap: 95
Name: 中國消防企業集團控股有限公司
$0.176
升跌: $
最高: $ / 最低: $
賬面價值: $
市值: $
成交量:
52週範圍: $-
50天移動平均:
市盈率:
息率:
資料時間: 20180724 更多資料

ZKIZ 網站有關8201的資訊(登入後可看到更多結果)

時間 標題 最後回覆
2018年11月8日 寶聯控股(8201)專區 greatsoup
2018年10月21日 中國消防(0445、8201)專區 greatsoup
按這兒看更多...
沒有結果 按這兒看更多...
時間 標題 分類
2018年12月17日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]有關於二零一八年十二月十四日的 須予披露交易 - 提供財務資助的補充公告 (491KB, PDF) [17/12/201818:01] 公告
2018年12月14日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易 - 提供財務資助 (560KB, PDF) [14/12/201817:23] 公告
2018年11月30日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [股東周年大會的結果 / 內幕消息]於二零一八年十一月三十日舉行之股東週年大會投票結果 (522KB, PDF) [30/11/201817:30] 公告
2018年11月14日 寶聯控股 (08201) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告]第一季度報告2018 (6300KB, PDF) [14/11/201818:04] 公告
2018年11月13日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [季度業績]截至二零一八年九月三十日止三個月的第一季度度業績公告 (889KB, PDF) [13/11/201819:41] 公告
2018年11月8日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]有關續期貸款融資協議的 須予披露交易 (581KB, PDF) [08/11/201816:38] 公告
2018年11月7日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]內幕消息 正面盈利預告修正公告 (517KB, PDF) [07/11/201821:22] 公告
2018年11月1日 寶聯控股 (08201) 通函 - [在股東批准的情況下重選或委任董事 / 回購股份的說明函件 / 一般性授權 / 購股權計劃](1)建議授出一般授權 以配發及發行新股份及購回股份; (2)建議重選董事; (3)建議更新計劃授權限額;及 (4)股東週年大會通告 (838KB, PDF) [01/11/201817:16] 公告
2018年11月1日 寶聯控股 (08201) 委任代表表格代表委任表格 (719KB, PDF) [01/11/201817:28] 公告
2018年11月1日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (488KB, PDF) [01/11/201817:10] 公告
2018年11月1日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [股東周年大會通告]股東週年大會通告 (584KB, PDF) [01/11/201817:30] 公告
2018年10月12日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]正面盈利預告 (533KB, PDF) [12/10/201818:19] 公告
2018年9月28日 寶聯控股 (08201) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [年報 / 環境、社會及管治資料/報告]2018 年報 (3753KB, PDF) [28/09/201817:35] 公告
2018年9月24日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [末期業績]截至二零一八年六月三十日止年度的 年度業績公告 (1220KB, PDF) [24/09/201817:48] 公告
2018年9月12日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (486KB, PDF) [12/09/201817:06] 公告
2018年8月20日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (541KB, PDF) [20/08/201818:56] 公告
2018年7月31日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (432KB, PDF) [31/07/201820:33] 公告
2018年7月31日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (551KB, PDF) [31/07/201820:39] 公告
2018年7月31日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更 / 更換審核委員會成員 / 更換薪酬委員會成員](1)委任董事; (2)董事辭任; (3)董事委員會成員變動; 及 (4)更換授權代表 (563KB, PDF) [31/07/201820:28] 公告
2018年7月16日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]有關延長貸款協議的 須予披露交易 (555KB, PDF) [16/07/201822:08] 公告
2018年7月16日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]有關延長貸款協議的須予披露交易 (554KB, PDF) [16/07/201822:12] 公告
2018年7月9日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (550KB, PDF) [09/07/201820:16] 公告
2018年7月6日 寶聯控股 (08201) 翌日披露報表 - [其他]翌日披露報表 (388KB, PDF) [06/07/201819:28] 公告
2018年7月5日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [供股 / 配發結果 / 更改證券條款或隨附於證券的權利]按於記錄日期每持有一股股份獲發一股供股股份之基準進行供股之結果及有關可換股債券之調整 (571KB, PDF) [05/07/201819:35] 公告
2018年6月28日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (432KB, PDF) [28/06/201818:41] 公告
2018年6月28日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (1418KB, PDF) [28/06/201818:50] 公告
2018年6月28日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]執行董事辭任;及更換授權代表 (494KB, PDF) [28/06/201818:29] 公告
2018年6月12日 寶聯控股 (08201) 上市文件 - [供股]按於記錄日期合資格股東每持有一股股份 獲發一股供股股份之基準進行供股 (1556KB, PDF) [12/06/201817:47] 公告
2018年6月12日 寶聯控股 (08201) 上市文件 - [供股]暫定配額通知書 (981KB, PDF) [12/06/201817:53] 公告
2018年6月12日 寶聯控股 (08201) 上市文件 - [供股]額外供股股份申請表格 (775KB, PDF) [12/06/201817:57] 公告
2018年5月30日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [股東特別大會的結果]於二零一八年五月三十日舉行之股東特別大會之 投票結果 及 寄發章程文件 (550KB, PDF) [30/05/201821:20] 公告
2018年5月15日 寶聯控股 (08201) 財務報表/環境、社會及管治資料 - [季度報告]第三季度報告 (5306KB, PDF) [15/05/201806:05] 公告
2018年5月14日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [季度業績]截至二零一八年三月三十一日止九個月的 第三季度業績公告 (936KB, PDF) [14/05/201816:41] 公告
2018年5月11日 寶聯控股 (08201) 通函 - [供股]1)建議按於記錄日期每持有一股股份 獲發一股供股股份之基準進行供股 及 (2)股東特別大會通告 (1943KB, PDF) [11/05/201806:07] 公告
2018年5月11日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [股東特別大會通告]股東特別大會通告 (525KB, PDF) [11/05/201806:10] 公告
2018年5月11日 寶聯控股 (08201) 委任代表表格代表委任表格 (534KB, PDF) [11/05/201806:14] 公告
2018年5月2日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事會召開日期]董事會會議通告 (488KB, PDF) [02/05/201816:31] 公告
2018年4月16日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易-提供財務資助 (550KB, PDF) [16/04/201821:34] 公告
2018年4月11日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [供股 / 交易安排(更改每手買賣單位除外) / 暫停辦理過戶登記手續或更改暫停辦理過戶日期]建議按於記錄日期每持有一(1)股股份 獲發一(1)股供股股份之基準進行供股 (852KB, PDF) [11/04/201822:14] 公告
2018年3月21日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (435KB, PDF) [21/03/201816:54] 公告
2018年3月21日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [更換董事或重要行政職能或職責的變更]委任獨立非執行董事 (526KB, PDF) [21/03/201816:48] 公告
2018年3月21日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (432KB, PDF) [21/03/201816:50] 公告
2018年3月6日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [須予披露的交易]須予披露交易 - 提供財務資助 (556KB, PDF) [06/03/201816:31] 公告
2018年3月2日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (272KB, PDF) [02/03/201820:48] 公告
2018年3月2日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告]聯合公告(1) 寶積資本有限公司代表余紹亨先生提出收購寶聯控股有限公司之全部已發行股份(余紹亨先生及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)之強制性無條件現金要約截止;及(2)要約結果 (605KB, PDF) [02/03/201819:15] 公告
2018年2月23日 寶聯控股 (08201) 公司資料報表(GEM)公司資料報表 (215KB, PDF) [23/02/201816:14] 公告
2018年2月23日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [董事名單和他們的地位和作用]董事名單與其角色和職能 (431KB, PDF) [23/02/201816:31] 公告
2018年2月13日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 更換董事或重要行政職能或職責的變更]委任執行董事 (517KB, PDF) [13/02/201821:11] 公告
2018年2月9日 寶聯控股 (08201) 公告及通告 - [《收購守則》所指的受要約公司刊發的公告 / 《收購守則》所指的要約公司刊發的公告]聯合公告 寄發有關寶積資本有限公司代表 余紹亨先生提出之強制性無條件現金要約 以收購寶聯控股有限公司之全部已發行股份 (余紹亨先生及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外) 之綜合文件 (568KB, PDF) [09/02/201818:38] 公告
2018年2月8日 寶聯控股 (08201) 通函 - [《收購守則》所指的受要約公司發出的文件 / 《收購守則》所指的要約公司發出的文件]寶聯控股有限公司已發行股本中每股面值0.01港元 之普通股的要約接納及轉讓表格 (664KB, PDF) [08/02/201819:05] 公告
查看更多新聞 查看更多公告

公司董事

上市公司名稱(英) /
上市公司名稱(中)
股票號碼 /
掛牌狀況
董事名稱(英) /
董事名稱(中)
職位(capacity) /
職稱(title)
約(appointment) /
註(registration)日期
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHUI Chi Yun Robert /
崔志仁
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-06-16 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
KWONG Tsz Ching /
鄺子程
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-04-25 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
MUI Fong /
梅芳
Executive Director /
(無職稱)
2016-10-28 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YE Jing Yuan /
葉景源
Executive Director /
CEO
2016-06-20 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Shao Heng /
余紹亨
Executive Director /
(無職稱)
2016-10-28 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Xiu Feng /
于秀峰
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-12-16 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
DING Ping Ying /
丁萍英
Executive Director /
(無職稱)
2016-06-01 /
2017-01-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
TSE Man Yiu /
謝文耀
Executive Director /
(無職稱)
2016-07-04 /
2017-01-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HUANG Ke /
黃珂
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-03-01 /
2016-12-04
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WANG Jun /
王君
Executive Director /
(無職稱)
2015-11-12 /
2016-09-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WONG Chi Yan /
黃志恩
Executive Director /
(無職稱)
2015-06-16 /
2016-07-18
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHAN Wai Kit /
陳偉傑
Executive Director /
Chairman
2015-06-16 /
2016-07-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
XU Xiao Ping /
徐小平
Non Executive Director /
(無職稱)
2015-10-22 /
2016-07-04
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LI Qing Chen /
李慶辰
Non Executive Director /
(無職稱)
2015-11-12 /
2016-06-20
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
ZHANG Xiao Zheng /
張小崢
Executive Director /
(無職稱)
2015-10-19 /
2016-05-18
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHOW Chun Hin Leslie /
周駿軒
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-09-23 /
2016-04-25
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHAN Chi Tong Kenny /
陳智棠
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-12-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHEN Kwok Wang /
陳國宏
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2014-11-19 /
2015-12-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CAO Zhi Wen /
曹志文
Executive Director /
(無職稱)
2014-08-07 /
2015-10-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LO Wing Sang /
勞永生
Executive Director /
CEO
2015-07-09 /
2015-07-10
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LAI Chang Ming /
賴昌明
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-06-16
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
ZHANG Cheng Lin /
張成林
Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-06-16
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WANG Li /
王利
Executive Director /
Chairman
2014-09-26 /
2015-02-14
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
FAN Shek Cheong Allan /
范石昌
Executive Director /
Chairman
2012-05-31 /
2014-12-02
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LO Wing Sang /
勞永生
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2014-08-04 /
2014-11-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WONG Yin Jun Samuel /
王賢浚
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-10-31
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Tat Kong Petrus /
余達綱
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-10-31
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WOO Yik Man /
胡翊文
Non Executive Director /
(無職稱)
2014-07-28 /
2014-10-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
FAN Sheung Ting Maria /
范尚婷
Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HO King Man Kenneth /
何京文
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HUNG Sui Hing /
洪瑞卿
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
TONG Kin Ping Patrick /
湯建平
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHAN Siu Tat /
陳少達
Executive Director /
(無職稱)
2003-10-16 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHEN Shu Quan /
陳樹泉
Executive Director /
(無職稱)
2002-03-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
HENG Kwoo Seng /
邢詒春
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2004-04-29 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
JIANG Qing /
江清
Executive Director /
CEO
2002-03-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
JIANG Xiong /
江雄
Executive Director /
Chairman
2002-02-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
KRISHNAMURTHY Harinath /
(無中文名)
Alternate Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
LIU Shi Pu /
劉式浦
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2002-05-22 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
LOKE Yu /
陸海林
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2006-08-01 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
PU Rong Sheng /
濮容生
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2005-09-22 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
SHI Jia Hao /
史家浩
Executive Director /
(無職稱)
2006-09-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
SUN Jian Guo /
孫建國
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2007-05-07 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WANG De Feng /
王德鳳
Executive Director /
(無職稱)
2006-09-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WENG Xiu Xia /
翁秀霞
Executive Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WRIGHT William Douglas /
(無中文名)
Non Executive Director /
(無職稱)
2007-10-10 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
XI Zheng Zheng /
奚崢崢
Non Executive Director /
(無職稱)
2006-11-09 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
ZHANG Hai Yan /
張海燕
Executive Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WINNOWSKI Paul /
韋保羅
Non Executive Director /
(無職稱)
2006-11-09 /
2007-10-10
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHENG Kai Tuen George /
鄭繼端
Non Executive Director /
(無職稱)
2005-06-21 /
2006-11-09
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WAT Chi Ping Isaac /
屈治平
Non Executive Director /
(無職稱)
2005-06-21 /
2006-11-09
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHUI Chi Yun Robert /
崔志仁
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-06-16 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
KWONG Tsz Ching /
鄺子程
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-04-25 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
MUI Fong /
梅芳
Executive Director /
(無職稱)
2016-10-28 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YE Jing Yuan /
葉景源
Executive Director /
CEO
2016-06-20 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Shao Heng /
余紹亨
Executive Director /
(無職稱)
2016-10-28 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Xiu Feng /
于秀峰
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-12-16 /
(無註冊日期)
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
DING Ping Ying /
丁萍英
Executive Director /
(無職稱)
2016-06-01 /
2017-01-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
TSE Man Yiu /
謝文耀
Executive Director /
(無職稱)
2016-07-04 /
2017-01-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HUANG Ke /
黃珂
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2016-03-01 /
2016-12-04
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WANG Jun /
王君
Executive Director /
(無職稱)
2015-11-12 /
2016-09-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WONG Chi Yan /
黃志恩
Executive Director /
(無職稱)
2015-06-16 /
2016-07-18
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHAN Wai Kit /
陳偉傑
Executive Director /
Chairman
2015-06-16 /
2016-07-11
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
XU Xiao Ping /
徐小平
Non Executive Director /
(無職稱)
2015-10-22 /
2016-07-04
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LI Qing Chen /
李慶辰
Non Executive Director /
(無職稱)
2015-11-12 /
2016-06-20
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
ZHANG Xiao Zheng /
張小崢
Executive Director /
(無職稱)
2015-10-19 /
2016-05-18
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHOW Chun Hin Leslie /
周駿軒
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2015-09-23 /
2016-04-25
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHAN Chi Tong Kenny /
陳智棠
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-12-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CHEN Kwok Wang /
陳國宏
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2014-11-19 /
2015-12-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
CAO Zhi Wen /
曹志文
Executive Director /
(無職稱)
2014-08-07 /
2015-10-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LO Wing Sang /
勞永生
Executive Director /
CEO
2015-07-09 /
2015-07-10
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LAI Chang Ming /
賴昌明
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-06-16
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
ZHANG Cheng Lin /
張成林
Executive Director /
(無職稱)
2014-09-26 /
2015-06-16
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WANG Li /
王利
Executive Director /
Chairman
2014-09-26 /
2015-02-14
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
FAN Shek Cheong Allan /
范石昌
Executive Director /
Chairman
2012-05-31 /
2014-12-02
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
LO Wing Sang /
勞永生
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2014-08-04 /
2014-11-19
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WONG Yin Jun Samuel /
王賢浚
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-10-31
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
YU Tat Kong Petrus /
余達綱
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-10-31
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
WOO Yik Man /
胡翊文
Non Executive Director /
(無職稱)
2014-07-28 /
2014-10-30
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
FAN Sheung Ting Maria /
范尚婷
Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HO King Man Kenneth /
何京文
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
HUNG Sui Hing /
洪瑞卿
Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
PPS International (Holdings) Limited /
寶聯控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Current
TONG Kin Ping Patrick /
湯建平
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2013-05-28 /
2014-09-26
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHAN Siu Tat /
陳少達
Executive Director /
(無職稱)
2003-10-16 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHEN Shu Quan /
陳樹泉
Executive Director /
(無職稱)
2002-03-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
HENG Kwoo Seng /
邢詒春
Independent Non Executive Director - A/F /
(無職稱)
2004-04-29 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
JIANG Qing /
江清
Executive Director /
CEO
2002-03-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
JIANG Xiong /
江雄
Executive Director /
Chairman
2002-02-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
KRISHNAMURTHY Harinath /
(無中文名)
Alternate Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
LIU Shi Pu /
劉式浦
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2002-05-22 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
LOKE Yu /
陸海林
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2006-08-01 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
PU Rong Sheng /
濮容生
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2005-09-22 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
SHI Jia Hao /
史家浩
Executive Director /
(無職稱)
2006-09-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
SUN Jian Guo /
孫建國
Independent Non Executive Director /
(無職稱)
2007-05-07 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WANG De Feng /
王德鳳
Executive Director /
(無職稱)
2006-09-19 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WENG Xiu Xia /
翁秀霞
Executive Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WRIGHT William Douglas /
(無中文名)
Non Executive Director /
(無職稱)
2007-10-10 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
XI Zheng Zheng /
奚崢崢
Non Executive Director /
(無職稱)
2006-11-09 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
ZHANG Hai Yan /
張海燕
Executive Director /
(無職稱)
2007-02-05 /
2008-10-06
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WINNOWSKI Paul /
韋保羅
Non Executive Director /
(無職稱)
2006-11-09 /
2007-10-10
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
CHENG Kai Tuen George /
鄭繼端
Non Executive Director /
(無職稱)
2005-06-21 /
2006-11-09
China Fire Safety Enterprise Group Holdings Ltd. (Delisted) /
中國消防企業集團控股有限公司   新聞togglenews
8201 /
Delisted
WAT Chi Ping Isaac /
屈治平
Non Executive Director /
(無職稱)
2005-06-21 /
2006-11-09